• Pirlantaturk FaceBook
  • Pirlantaturk Twitter
  • Pirlantaturk Friendfeed.com
  • Pirlantaturk RSS

5 bin dolara ''500 bin dolarlık'' pırlanta !

5 bin dolara ''500 bin dolarlık'' pırlanta !

ABD'de yoğun kullanılan yapay pırlantalar Türkiye’ye geldi.

56 karatlık gerçek pırlanta gerdanlık küpe setini 500 bin dolar yerine 5 bin dolara almak mümkün.

En de­ğer­li taş­lar ara­sın­da bu­lu­nan pır­lan­ta ar­tık in­san eliy­le üre­ti­le­bi­li­yor. Mü­cev­her ta­sa­rım­cı­sı Han­za­de To­pa­loğ­lu­’nun ilk kez ABD'de gö­rüp, Tür­ki­ye­’ye ge­tir­di­ği or­ga­nik (ya­pay) pır­lan­ta­lar ne­re­dey­se yok sa­tı­yor.

TOPTAN SATIŞ YAPIMIYOR
 
Ko­lek­si­yon­lar­da her mo­del­den en çok 10 adet üret­tik­le­ri­ni vur­gu­la­yan To­pa­loğ­lu, bu işe ku­yum­cu man­tı­ğıy­la gir­me­di­ği­ni vur­gu­la­dı. To­pa­loğ­lu, “A­ma­cı­mız bu tür ko­lek­si­yon­la­rı, in­san­la­rı bi­linç­len­di­re­rek, bu­nun ziy­net mak­sa­dı­nın dı­şın­da yay­mak. Top­tan ürün al­mak için ir­ti­ba­ta ge­çen fir­ma­la­rın gö­rüş­me ta­lep­le­ri­ni bi­le red­de­di­yo­ruz '' de­di. 

SANATÇI VE İŞ KADINLARI
 
Ta­le­bin en çok sa­nat­çı­lar­dan, iş ka­dın­la­rın­dan gel­di­ği­ni be­lir­ten To­pa­loğ­lu, özel sa­tış nok­ta­la­rın­da ran­de­vu ala­rak sa­tış iş­le­mi yap­tık­la­rı­nı be­lirt­ti. To­pa­loğ­lu şöy­le de­vam et­ti:
 
“Müş­te­ri kit­le­miz za­ten pır­lan­ta ala­bi­le­cek gü­ce sa­hip kim­se­ler. An­cak ka­tıl­dık­la­rı da­vet­ler ne­de­niy­le her se­fe­rin­de fark­lı ta­kı­lar tak­mak is­te­yen kim­se­ler. Hal böy­le olun­ca do­ğal pır­lan­ta­lar­la be­zen­miş bir ürü­ne her se­fe­rin­de on­bin­ler­ce do­lar har­ca­yıp, ia­de ya da de­ği­şim­le­rin­de de bu­nun bü­yük bir kıs­mın­da za­ra­ra uğ­ra­mak­tan­sa bu tür  ta­kı­la­rı ter­cih edi­yor­lar. Ça­lın­ma, kay­bet­me kor­ku­su­nun da ya­şan­ma­ma­sı ca­ba­sı.”

DÜĞÜNLERDE DE REVAÇTA
 
De­ne­me amaç­lı 200 mo­del­le pa­za­ra gir­di­ği­ni, yo­ğun ta­lep ne­de­niy­le bu ra­ka­mın 2 bi­ne çık­tı­ğı­nı an­la­tan To­pa­loğ­lu, “En çok 5 taş ve tek taş yü­zük­ler sa­tı­lıyor. Dü­ğün alış­ve­ri­şi için ge­len­ler ağır­lık­ta. Ör­ne­ğin 56 ka­rat­lık ger­çek pır­lan­ta ger­dan­lık  kü­pe se­ti 500 bin do­lar. Bu­nun ya­pa­yı ise 5 bin do­lar. Ya da 120 bin do­lar­lık bir se­ti 2 bin 500  do­la­ra al­mak müm­kün" bil­gi­si­ni ver­di. 

DOĞADA 70 YILDA SAHNEDE 70 GÜNDE

Ger­çek pır­lan­ta­la­rın do­ğa­da en az 70 yıl­da oluş­tu­ğu­nu an­la­tan mü­cev­her uz­ma­nı Han­za­de To­pa­loğ­lu, or­ga­nik pır­lan­ta­la­rın en­düs­tri­de or­ta­la­ma ola­rak 70 gün­de üre­til­di­ği­ni be­lir­te­rek şu bil­gi­le­ri ver­di: “İn­san ya­pı­mı pır­lan­ta, özel bir komp­li­ke ci­ha­zın içe­ri­sin­de el­ma­sın ham ­mad­de­si olan 
kar­bon ele­men­ti­nin sı­kış­tı­rı­lıp iş­len­me­si so­nu­cun­da, son de­re­ce le­ke­siz ve do­ğal pır­lan­tay­la ayırt edil­me­ye­cek ışıl­tı ve sert­lik de­re­ce­sin­de üre­ti­li­yor. Dün­ya el­mas re­zerv­le­ri son 20 yı­lı­nı ya­şı­yor. Bun­lar tü­ken­me­ye  baş­la­dı­ğın­da, bu en­düs­tri­yel pır­lan­ta­la­rın da bir pi­ya­sa­sı olu­şa­cak.”

JENNIFER LOPEZ'E SAHNE KOSTÜMÜ

Jen­ni­fer Lo­pez için vü­cut hat­la­rı­nın bi­re­bir çiz­gi­le­rin­den olu­şan or­ga­nik mü­cev­her ko­lek­si­yo­nu ha­zır­la­dık­la­rı­nı an­la­tan To­pa­loğ­lu, ay­rı­ca yi­ne or­ga­nik pır­lan­ta­dan ya­pıl­mış sah­ne kos­tü­mü de hazırladıklarını ak­tar­dı.

Bugün


2014-11-21 03:14:00 1032

*Paylaş
Yorumlar
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.

Yazılım & Teknik Destek: Haber3 Grup