• Pirlantaturk FaceBook
  • Pirlantaturk Twitter
  • Pirlantaturk Friendfeed.com
  • Pirlantaturk RSS

Tuba Büyüküstün Avrupa'yı fethediyor

Tuba Büyüküstün Avrupa'yı fethediyor

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'le yapılan anlaşma uzatıldı...

Tu­ba Bü­yü­küs­tün,  rol al­dı­ğı di­zi­ler sa­ye­sin­de Or­ta­do­ğu­’da bü­yük bir şöh­ret ya­ka­la­dı. Bu şöh­re­ti çok iyi de­ğer­len­di­ren Bü­yü­küs­tün, ön­ce Tür­ki­ye­’de­ki rek­lam­la­rın­da rol al­dı­ğı şam­pu­an fir­ma­sı­nın Or­ta­do­ğu yü­zü ol­du.

Ar­dın­dan da İs­pan­yol mü­cev­her fir­ma­sı Ar­te Mad­ri­d’­in Or­ta­do­ğu rek­lam­la­rın­da rol al­mak için 2 mil­yon do­la­ra imza attı. Bü­yü­küs­tü­n’­le yap­tık­la­rı ta­nı­tım­dan çok mem­nun ka­lan fir­ma yet­ki­li­le­ri gü­zel oyun­cu­ya söz­leş­me­yi uzat­ma­yı tek­lif et­ti. Özel­lik­le Du­ba­i ve Lüb­na­n’­da rol al­dı­ğı di­zi­ler rey­ting, ta­nıt­tı­ğı ürün­ler sa­tış re­kor­la­rı kı­rarken Bü­yü­küs­tü­n’­ü so­nun­da Av­ru­pa­lı­lar da keş­fet­ti.

2 MİLYON DOLAR ALDI

Ön­ce Bü­yü­küs­tü­n’­ün geç­ti­ği­miz yıl rol al­dı­ğı 20 Da­ki­ka di­zi­si İtal­ya­’ya trans­fer ol­du. Ünlü oyuncu şimdi de  2007 yı­lın­dan bu ya­na ça­lış­tı­ğı şam­pu­an fir­ma­sı­nın Bel­çi­ka yü­zü ol­du. Ünlü oyuncu bu an­laş­ma­dan da 2 mil­yon do­lar aldı. Bü­yü­küs­tün, fir­ma­nın Tür­ki­ye­’de­ki rek­lam
kam­pan­ya­sı­nı ise en bü­yük ra­ki­bi Ber­gü­zar Ko­re­l’­e kap­tır­mış­tı.


Bugün


2013-11-28 03:30:00 635

*Paylaş
Yorumlar
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.

Yazılım & Teknik Destek: Haber3 Grup